CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การคาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลง "คาดการณ์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า" ว่า ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก 5 สาขาในอนาคตจะมีมากขึ้น

- อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ต้องการแรงงาน 430,000 คน

- อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการแรงงาน 470,000 คน

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องการแรงงาน 1,310,000 คน

- อุตสาหกรรมเครื่องกลและอุปกรณ์ ต้องการแรงงาน 173,000 คน

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ต้องการแรงงงาน 885,000 คน

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้อำนวยการ สศอ. ได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้นคือ สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม สนับสนุนให้โรงงานร่วมมือกันนำงานวิจัยไปใช้เพิ่มขีดความสามารถ ด้านนโยบายแก้ปัญหาระยะยาว ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนให้มีการลงทุนในเครื่องจักร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงทักษะและการศึกษาของแรงงาน และต้องจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

View
1172
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button