CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา รู้ลึกและเข้าใจ การใช้สื่อของเด็กไทยและอาเซียน
วันที่ 19 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จัดเสวนาเรื่อง “รู้ลึกและเข้าใจ การใช้สื่อของเด็กไทยและอาเซียน” โดยนำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่ง ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ และ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ระบุถึงผลวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวันรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี” ว่า วัยรุ่นใช้โปรแกรมสนทนา Line ประมาณ 2.76 ชั่วโมงต่อวัน วันเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มเป็น 3.05 ชั่วโมงต่อวัน และใช้ต่อเนื่องนานที่สุดเกือบสองชั่วโมง จนอาจก่อให้เกิดอันตรายจากพฤติกรรมแน่นิ่ง ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ จึงเสนอให้

1. กระทรวงศึกษาควรกำหนดนโยบายในการใช้สื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางร่างกายและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดนโยบายให้กลุ่มมัธยมศึกษาใช้สื่อใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน

3. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีมีการเรียนการสอนด้าน การเท่าทันสื่อ Media Literacy เพื่อป้องกันการถูกครอบงำจากสื่อใหม่

View
388
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button