CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สกว. ไทยลงนาม MOU กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
วันที่ 6 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ ประธานโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. กล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่าง สกว. ของไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถนำผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ ทั้งในเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสุขภาพ รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจและพลังงาน โดยนำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของทั้งสองหน่วยงานมาพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในเบื้องต้นได้พัฒนาความร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการค้นพบทางยา และด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

View
266
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาที
Right Button