CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย 2”
วันที่ 25 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางปฏิรูปประเทศด้านโครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสวัสดิการสังคมในงานแถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย 2” ว่า การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพราะเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยตรง ซึ่งมุ่งหวังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเสนอให้มีการปฏิรูปด้านการคลังในด้านการจัดการงบประมาณ นอกจากนั้นยังต้องปฏิรูประบบภาษีเงินได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมด้านการรักษาพยาบาลและการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสวัสดิการ และควบรวมระบบประกันสุขภาพที่ทับซ้อนเข้าด้วยกัน

เช่นเดียวกับ ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่กล่าวถึงแนวทางปฏิรูปพลังงานไทยว่า อยากให้ภาครัฐพิจารณาการจัดหาพลังงานใหม่โดยไม่ควรมุ่งหากำไรในการจัดหาพลังงาน เพราะการคิดกำไรเข้าไปทำให้ผู้ใช้ต้องแบกรับราคาพลังงานที่สูงขึ้น ด้านการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันต้องปรับวิธีเก็บเงิน ไปเป็นการเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาจากต้นทุนจริงแทน เปิดเผยราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเพื่อการตรวจสอบ ทบทวนระบบภาษีที่เก็บจากน้ำมัน และกำหนดค่าธรรมเนียมภาษีประจำปีสำหรับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติให้สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่นด้วย

View
431
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่าง
Right Button