CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร
วันที่ 23 เมษายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร เพื่ออภิปรายถึงแนวทางในการปฏิรูปงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตต์พิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. กล่าวว่า หากจะกล่าวถึงการปฏิรูปงานวิจัยของไทยแล้ว ยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอีกมาก แม้จะมีการระบุอยู่ในแผนการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ทุนวิจัยของประเทศโดยรวมในการลงทุนของภาครัฐ ลดลงจากร้อยละ 58 ในปี 2549 จะเหลือเพียงร้อยละ 30 ในปี 2559 ตามการคาดการณ์ โดยมีมูลค่ารวม 0.39 ของ GDP ของไทย ซึ่งงานวิจัยในประเทศยังต้องปรับปรุงอีกมาก เช่น ต้องปฏิรูปองค์กรวิจัยในทุกระดับ จัดตั้งองค์กรสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มเติม และเพิ่มองค์กรทำวิจัยในประเทศด้วย รวมถึงการพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เม็ดเงินลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นได้

View
510
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติ
Right Button