CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับประชาชนเข้าชื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ และภาคีเครือจ่าย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับประชาชนเข้าชื่อ เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและนักวิชาการในการจัดทำร่าง พรบ.ด้านทรัพยากรน้ำฉบับนี้ โดยหวังให้เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการปัญหาด้านน้ำของประเทศ ซึ่งภายในร่างพรบ.นี้จะประกอบไปด้วย กรอบหลักเกณฑ์ในการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน มาตรการการควบคุมการใช้น้ำ การคุ้มครองสิทธิของการใช้น้ำ และบทลงโทษหากเกิดการละเมิดสิทธิการใช้น้ำ รวมไปถึงผลกระทบของโครงการก่อสร้างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำด้วย

View
467
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button