CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กอสส.พบสื่อมวลชน พร้อมขอให้ภาครัฐให้สนับสนุนการทำงานมากกว่านี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอสส. เป็นหน่วยงานอิสระ ที่เกิดขึ้นตามมาตราที่ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2550 มีหน้าที่รวบรวมความเห็นของประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ รวมถึงจัดทำข้อสรุปและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อส่งให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ศาสตราจารย์ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการ กอสส. กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กอสส. ยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดปัจจัยหลายด้าน เช่น การที่ กอสส. ยังไม่เป็นนิติบุคคล การขาดเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ กรอบระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่น้อยเกินไป เพราะมีระยะเวลาเพียง 60 วันต่อหนึ่งโครงการเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการที่เข้าไปตรวจสอบเท่าที่ควร พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลผลกระทบ เนื่องจากเป็นการป้องกันปัญหาของโรงการที่จะเกิดตามมา และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของโครงการกับชุมชนอีกด้วย

View
646
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button