CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. แล้ว
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 17:55 น.  โดย ภาวิณี ธรรมนนทิกุล ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ มาตรา สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว อาทิ กำหนดให้มี กกต. ๗ คน มีวาระ ๗ ปี มีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น กกต. มีอำนาจจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. มีอำนาจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ โดย กกต. แต่ละคนอาจได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้สืบสวนหรือไต่สนเป็นตัวบุคคล หรือคณะบุคคลก็ได้ ตลอดจนมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ หรือสั่งให้ระงับ หรือยับยั้งการดำเนินการเลือกตั้งในบางหน่วย หรือทุกหน่วย ในเขตเลือกตั้ง แต่ต้องรายงาน กกต. ให้ทราบโดยเร็ว

ส่วนคณะกรรมการสรรหา กกต. มีประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ในการสรรหาจะต้องมีการปรึกษาหารือกันในระหว่างกรรมการ ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแต่ละคนเป็นหลักฐานไว้ด้วย โดยใช้เกณฑ์คะแนนเสียง 2 ใน 3 หากไม่ได้ กกต. ใน 3 รอบ ให้เปิดรับสมัครใหม่ได้

View
12
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button