CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > ข่าวต้นชั่วโมง > รายละเอียด
สรุปข่าวรอบวัน
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 18:50 น.  โดย อุษา เอี่ยมสุวรรณ ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.05 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้นสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบคน รวม 169 วัน มีหกล้านสามแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินยอดเงินกว่าล้านหกแสนบาท รวม 169 วัน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่าห้าร้อยล้านบาท

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยืนยันว่าการทำงานของป.ย.ป.ไม่ได้ปิดกั้นใคร แต่ต้องวางกรอบการทำงานและพื้นฐานประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใน 5 ปีแรกของประเทศจะต้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาประเทศและการวางพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการและประชาชน

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ป.ย.ป.  ครั้งที่ 1 ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของ ป.ย.ป. และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการภายใต้ ป.ย.ป. 4 คณะ ว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้าง ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี แจ้งว่าเดือนตุลาคม มีกำหนดการสำคัญเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และปลายปีจะมีพิธีพระบรมราชาภิเษก จากนั้นทุกอย่างจะเดินไปตามขั้นตอน หลังจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับเสร็จสิ้น จึงสามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งได้

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   มีมติเอกฉันท์ 201 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง รับหลักการวาระ 1 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เสนอโดยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 31 คน โดยมีระยะเวลาการแปรญัตติ 7 วัน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า เป็นการร่างโดยนำร่างขององค์กรอิสระเป็นหลักมาปรับปรุง โดยยึดหลัก 3

ประการคือสิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว ให้คงไว้ สิ่งใดที่ควรเพิ่มเติมให้ดีขึ้น ก็เพิ่มตามข้อเสนอของฝ่ายต่าง ๆ และสิ่งที่ควรจะมีขึ้นใหม่ เพื่อให้องค์กรอิสสระมีประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมยืนยันว่ารับฟังความเห็นทุกฝ่าย มีเป้าหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความสมบูรณ์ สุจริต เที่ยงธรรม

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยืนยันว่าจะต้องมี กกต.จังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจทานและกำกับในเชิงนโยบาย โดยในส่วนผู้ตรวจการการเลือกตั้งนั้น  มองว่าเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อกำหนดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งไม่เป็นข้าราชการประจำ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงพร้อมจะไปปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ โดยการจับฉลากไปทำงาน 2 เดือนนั้น อาจจะได้เป็นคนที่เกษียณราชการแล้วเท่านั้น

พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ว่า เป็นการก่อกวนของกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ พร้อมยืนยันว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี  ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หรือ Deep South Watch และผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  สาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรง จำนวน 21 เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลไทย และอยากเสนอแนวคิดใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของตน พร้อมยืนยันว่าจะมีการพูดคุยต่อไป แต่อาจปรับเปลี่ยนประเด็น วิธีการในการพูดคุย ให้ครอบคลุมแก้ปัญหาได้จริง รวมถึงแต่จะป้องกันผู้บริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุด

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล ว่า ระบบดิจิทัล จะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ และการที่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงสังคม เน้นให้เกิดโครงสร้างของพื้นที่  ช่วยทำให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของแต่ละพื้นที่ พัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และหลังจากนี้จะต้องให้ประชาชน ใน 74,965 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 โดยประเมินว่า ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 คือการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ยังคงขยายตัว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มฟื้นตัวประกอบกับภาคการส่งออกเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า พร้อมประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงคลัง  เปิดเผยว่า มีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย แล้ว กว่า 6 ล้านคน ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างเร่งจัดทำสวัสดิการต่างๆ  เบื้องต้นจะ

มี 4 มาตรการ คือ การช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  รถไฟฟรี และรถเมล์ฟรี แต่จะต้องพิจารณาจากผู้มาลงทะเบียน เพื่อกำหนดงบประมาณ  ซึ่งอาจใช้งบประมาณเกิน 1 หมื่นล้านบาท มากกว่าการช่วยเหลือในรอบแรก  คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้ จะประกาศมาตรการที่ชัดเจน ก่อนแจกบัตรผู้มีรายได้น้อย ภายในเดือนกันยายน - ตุลาคมนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  สั่งการให้ทูตพาณิชย์ 65 แห่งทั่วโลก ติดตามภาวะเศรษฐกิจแต่ละประเทศอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาการสู้รบ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คาดว่าการส่งออกเดือนมีนาคม 2560 จะขยายตัวร้อยละ 5 จากปัจจัยบวกที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ความตึงเครียดจากภาวะที่อาจเกิดสงครามและนโยบายกีดกันทางการค้าของ ประธานาธิบดีสหรัฐ ส่งผลให้ผู้นำเข้าเร่งการนำเข้าสินค้ามากขึ้น  เนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะยังส่งผลดีต่อการส่งออกไทยจนถึงไตรมาส 2 

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวว่า ผลประกอบการรวมของธุรกิจขายตรงไทยใน ไตรมาสแรก มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 จากปัจจัยของการเป็นที่มอบโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยกลุ่มสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคลและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน พร้อมคาดว่าตลอดปีนี้ ธุรกิจขายตรงจะเติบโตร้อยละ 5-8   ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดมากกว่า 70,000 ล้านบาท         

ภาวการณ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ ดัชนีปิดปิดที่ 1,570.02 จุด เพิ่มขึ้น 3.74 จุด  มูลค่าการซื้อขายกว่า 3 หมื่น 8 พันล้านบาท ขณะที่ดัชนีเอ็มเอไอ ปิดที่ 582.34 จุด ลดลง 1.17 จุด มูลค่าการซื้อขายกว่าสองพันล้านบาท

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ยืนยันว่า  สตรีทฟู้ด เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย ดังนั้น ไม่มีการยกเลิกอย่างแน่นอน  แต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังทำ คือต้องการยกระดับสตรีทฟู้ดของไทย ให้มีความสะอาดมากขึ้น โดยจะมีการอบรมในเรื่องสุขอนามัย และการกำจัดขยะเพื่อความสะอาด แต่จะไม่ทำลายตัวตนของสตรีทฟู้ด 

นายสมชาย ตกสิยานันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจร กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า กล้องวงจรปิด หรือ ซีซีทีวี ทั้ง 53,249 ตัว ใช้งานได้และบันทึกภาพได้จริง แต่มีประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ที่อุปกรณ์ชำรุด โดยที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครสามารถให้ภาพบันทึกกับประชาชนที่ขอสำเนาภาพกล้องวงจรปิดไปได้กว่า ร้อยละ 80 มีเพียงร้อยละ 20 ที่ไม่ได้ภาพ เนื่องจากกล้องเสียและเกิดเหตุขัดข้องอย่างกระทันหัน

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ ต่อกรณีที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อม ขู่ว่าจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ เพื่อลงโทษเกาหลีเหนือสำหรับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น รายงานว่า ญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาต 2 ลำ เดินทางสู่คาบสมุทรเกาหลี เพื่อจะร่วมซ้อมรบกับกองเรือรบสหรัฐที่กำลังมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลี

ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ ผู้นำฝรั่งเศส เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกในวันอาทิตย์นี้ หลังเกิดเหตคนร้าย ยิงตำรวจเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย ในย่านฌอง-เซลิเซ่ กรุงปารีส เมื่อวานนี้  ซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส เห็นว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้เป็นการก่อการร้าย รัฐบาลจะพยายามป้องกันเหตุร้ายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

View
14
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button