CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
กิจกรรมของสถานี (CU Radio Events & Activities)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ดังนี้

๑. นางสาวอินทนิล ปลดเปลื้อง

๒. นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์

๓. นางสาวศิวพร ญาณวิทยากุล

ขอให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ มาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

Preview
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560)
View
585
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button