CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
กิจกรรมของสถานี (CU Radio Events & Activities)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิง ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน แสดงบทบาทเป็นผู้นำทางปัญญาแก่สังคม เป็นแหล่งสำหรับการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และห้องปฏิบัติการด้านการสื่อสารมวลชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกการแสดงความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าร่วมของมหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสถานีวิทยุ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการผู้อานวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

Preview

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560)
View
1427
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button