ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
ประธานกรรมการ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ที่ปรึกษา
อาจารย์ สุภาพร โพธิ์แก้ว
ที่ปรึกษา
02-218-7461
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
กรรมการ
อาจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข
กรรมการ
02-218-7052 ต่อ 115
นางสาวอรนุช อนุศักดิ์เสถียร
กรรมการ
นายณรงค์ สุทธิรักษ์
กรรมการ
นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
0-2218-3970 ต่อ 109