ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถ่ายทำรายการ CU on the Road Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างถ่ายทำรายการ CU on the Road Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น

การถ่ายทำภาพยนต์ (82.13.16.02) จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอ็มพี โกลบอล จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,295,150 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง