ประกวดราคาจ้างถ่ายทำรายการ CU on the Road Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างถ่ายทำรายการ CU on the Road Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,299,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สานใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chuila.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-3970-7 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง