ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

1. P61030045576
ชื่อโครงการ : ถ่ายทำรายการ CU on the Road season 2
งบประมาณโครงการ : 2,299,000 บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 04/2561

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง