ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สานใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chuila.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-3970-7 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง