ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

1. P61010035033
ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว
งบประมาณโครงการ : 4,500,000 บาท
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 01/2561

ข่าวและประกาศล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง