ผู้บริหารสถานี
นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์
กรรมการผู้อำนวยการสถานี
0-2218-3970 ต่อ 109
อาจารย์ ธีระพงศ์ ประทุมศิริ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
นางสาวกัญชริญา นันทบุตร
เลขานุการ
02-218-3970 ต่อ 126
แผนกบริหารทั่วไป
นางสาวปรียาภัทร์ อินทสุรัช
รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป
นายวรายุกฤช พยุยงค์
พนักงานพัสดุ / บุคคล
02-218-3970 ต่อ 105
นางสาวเพชรชฎา สุภูตัง
พนักงานการเงิน
นางสาววรรณษา ฐิตะโพธิ์
พนักงานธุรการทั่วไป
นางสาวกนกทิพย์ หารคำ
พนักงานธุรการทั่วไป
นายอนุศิษฎ์ เจริญรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
02-218-3970
แผนกพัฒนาตลาด
นางศิริวรรณ รัตนพงษ์
หัวหน้าแผนกตลาด
02-218-3970 ต่อ 101
นางสาววลีรัตน์ มีกุล
พนักงานพัฒนาตลาด
02-218-3970 ต่อ 102
นางสาวอติภา ต่วนชื่น
พนักงานพัฒนาตลาด
02-218-3970 ต่อ 103
แผนกข่าว
นางสาวภาวิณี โตตะเคียน
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
02-218-3970 ต่อ 123
นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
02-218-3970 ต่อ 120
นางสาวอุษา เอี่ยมสุวรรณ
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
02-218-3970 ต่อ 122
นางสาวดลยา เกียรตินอก
ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว
แผนกรายการ
นางสาวสีส้ม เอี่ยมสรรพางค์
ผู้ชำนาญการแผนกรายการ
02-218-3970 ต่อ 116
นายอภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
ผู้ผลิตรายการ
02-218-3970 ต่อ 130
นางสาวอรอุมา พงษ์แสง
ผู้ผลิตรายการ
02-218-3970 ต่อ 117
นางสาวกนกวรรณ จักรวิเชียร
ผู้ผลิตรายการ
02-218-3970 ต่อ 119
นางสาวศุภรัตน์ กองคำ
ผู้ผลิตรายการ
02-218-3970 ต่อ 130
นางสาวรุจิรดา นุชสำอางธนนาถ
Co-Producer
02-218-3970 ต่อ 118
แผนกควบคุมการออกอากาศ
นายวิรัตน์ แววอาราม
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
นายแมน สังขรักษ์
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
02-218-3970 ต่อ 111 / 113
นายประเสริฐ ชลรวชิราภรณ์
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
นายสมชาย มานะสุบิน
พนักงานควบคุมการออกอากาศ
02-218-3970 ต่อ 111 / 113
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประดิษฐ์ ธรรมนนทิกุล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสรรพพล ก่ำใย
Digital Video Specialist
02-218-3970 ต่อ 110
นางสาวพจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์
Digital Content Creator
02-218-3970 ต่อ 128
นายชาญ ชาญตะกั่ว
IT Specialist
02-218-3970 ต่อ 127
นายพงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ์
CG Artist
02-218-3970 ต่อ 127
นายธราดล ประทุมศิริ
Sound Engineer
02-218-3970 ต่อ 110
นางสาวอรพรรณ เปี่ยมชูชาติ
ช่างภาพและวิดีโอ / ตัดต่อวิดีโอ
02-218-3970 ต่อ 110
นายธีระพล วัดเวียงคำ
ช่างภาพและวิดีโอ / ตัดต่อวิดีโอ
02-218-3970 ต่อ 110
แผนกพัฒนางานด้านภาพและรายการโทรทัศน์
นางสาวปาณิสรา เผ่าวัฒน์ชัย
TV Producer
02-218-3970 ต่อ 125
นายสมเกียรติ จิรรุ่งโรจน์กุล
Video Editor
02-218-3970 ต่อ 125
นายเดชระวี พุกกะพันธุ์
Video Editor
02-218-3970 ต่อ 125
นายกฤตกานต์ ไชยดำ
CG Artist
02-218-3970 ต่อ 125
นางสาวเมธินี บัวทิม
CG Artist
02-218-3970 ต่อ 125
นางสาวสาวิตรี สิงห์นุกูล
Creative
02-218-3970 ต่อ 125
นางสาวนรีกานต์ นารี
Coordinator
02-218-3970 ต่อ 125